Constant temperature and humidity test

Kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm không đổi

Salt spray test

Thử nghiệm phun muối

Integrating-sphere-test

Tích hợp kiểm tra hình cầu

Needle flame test

Kiểm tra ngọn lửa kim

Hot and cold shock chamber

Buồng sốc nóng và lạnh

Waterproof-test

Kiểm tra chống thấm nước